Username
   
Password
 
  คู่มือ : การเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีแก่เกษตรกร ปีงบประมาณ 2553
  รายงานผลการอบรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี
  รายงานผลการปฏิบัติงาน ล.3 , ล.5
  สรุปจำนวนรายบุคคลที่เข้าร่วมโครงการในหลักสูตรรู้และเข้าใจแยกตามกลุ่มสมาชิก
  สรุปจำนวนรายบุคคลที่เข้าร่วมโครงการในหลักสูตรฝึกปฏิบัติแยกตามกลุ่มสมาชิก
  รายงานสรุปการประเมินผลการเรียนรู้การบันทึกบัญชีตามแบบป.1
  สรุป รายงานผลการอบรมสาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี
  รายงานแบประเมินผลการฝึกอบรมอาสาสมัครเกษตรกรด้านบัญชี (ครูบัญชี)
  รายงานผลการปฏิบัติงาน แยกตามกลุ่มสมาชิก ระดับ กรม
 
รายงาน งานพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี
รายงาน งานพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี_ล2-1 ล2-2
รายงาน การซักซ้อมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ล2-2
รายงาน งานพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ล2-3
  รายงานผลปฏิบัติงาน แยกตามกลุ่มสมาชิก ล.3
  รายงานผลปฏิบัติงาน แยกตามกลุ่มสมาชิก ล.5
  รายงานผลปฏิบัติงาน แยกตามกลุ่มสมาชิก ล.5/1
  รายงานผลการติดตามการเรียนรู้การจัดทำบัญชี ( ต.1 )
 
รายงานการติดตามการเรียนรู้การจัดทำบัญชี ครั้ง 1 (เกษตรกรทั่วไป)
หลักสูตร บัญชีรับ-จ่าย ในครัวเรือน
หลักสูตร ต้นทุนประกอบอาชีพ
ข้อมูลในการกู้ยืมเงิน (การเข้าถึงแหล่งทุนหลังจากการบันทึกรับ-จ่ายในครัวเรือน)
สรุป รับ-จ่าย ประจำเดือนของผู้รับการติดตาม
 
รายงานการติดตามการเรียนรู้การจัดทำบัญชี ครั้ง 2 (เกษตรกรทั่วไป)
หลักสูตร บัญชีรับ-จ่าย ในครัวเรือน
หลักสูตร ต้นทุนประกอบอาชีพ
ข้อมูลในการกู้ยืมเงิน (การเข้าถึงแหล่งทุนหลังจากการบันทึกรับ-จ่ายในครัวเรือน)
สรุป รับ-จ่าย ประจำเดือนของผู้รับการติดตาม
 
รายงานการติดตามการเรียนรู้การจัดทำบัญชี ครั้งที่ 1 (เยาวชน)
หลักสูตร การเรียนรู้การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน
ผู้รับการประเมินนำบัญชีไปใช้ประโยชน์อะไรบ้าง
 
รายงานการติดตามการเรียนรู้การจัดทำบัญชี ครั้งที่ 2 (เยาวชน)
หลักสูตร การเรียนรู้การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน
ผู้รับการประเมินนำบัญชีไปใช้ประโยชน์อะไรบ้าง
 
รายงาน สรุปจำนวนรายบุคคลประกอบอาชีพ ด้านพืช
ล.3
ล.5
ล.6
 
รายงาน สรุปจำนวนรายบุคคลประกอบอาชีพ ด้านปศุสัตว์
ล.3
ล.5
ล.6
 
รายงาน สรุปจำนวนรายบุคคลประกอบอาชีพ ด้านประมง
ล.3
ล.5
ล.6
 
รายงาน สรุปจำนวนรายบุคคลประกอบอาชีพ ด้านอื่นๆ
อาชีพอื่นๆ ล.3
อาชีพอื่นๆ ล.5
อาชีพอื่นๆ ล.6
  รายงาน Matching ภูมิปัญญากับสมาชิกสหกรณ์
  ถาม-ตอบ เสนอแนะ
  คู่มือการใช้งาน
  มีข้อเสนอแนะ ติดต่อ คุณวนิดา ไตรบรรณ์ ส่วนส่งเสริมการบัญชีเกษตรกร สำนักพัฒนาการบัญชีเกษตรกร โทร 0-2628-5240 -59 ต่อ 3406    หรือ
  ติดต่อ คุณบุญมี สาครสมุทรชัย ส่วนระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 0-2628-5240 -59 ต่อ 4308